STATUT

Na osnovu člana 12  Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11),

Upravni odbor fondacije “FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL WITHOUT

BORDERS“na sjednici od   16.02.2017 donio je

STATUT FONDACIJE

,,FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL WITHOUT BORDERS”

OPŠTE ODREDBE

Član 1

“FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL WITHOUT BORDERS“ je nevladina fondacija.

Moto Fondacije je:

„MENJAJMO SVIJET SNAGOM FUDBALA – SHAPING OUR WORLD THROUGH FOOTBALL“

Rad Fondacije je u potpunosti usaglašen sa programima FIFA – „FAIRPLAY“ i „Youth football development“.

Dan Fondacije se slavi 20 Januara i krsna slava fondacije je Sv. Jovan – Jovandan.

Član 2

Naziv fondacije  je “FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL WITHOUT BORDERS“.

Član 3

Sjedište fondacije  je u Herceg Novom, Sutorina bb.

Član 4

Fondacija  ima pečat  okruglog oblika po čijem obodu je latiničnim/ćiriličnim  pismom

ispisan puni       naziv Nevladina fondacija “FUDBAL BEZ GRANICA – FOOTBALL

WITHOUT BORDERS“

U sredini pečata se nalazi posebno dizajniran znak fudbalske lopte.

1

 

Član 5

Rad fondacije  je javan.

Javnost rada fondacije se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem

godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad udruženja na

internet stranici nevladine organizacije, kao i na drugi pogodan način.

Član 6

Fondacija se osniva na neodredjeno vrijeme.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 7

Ciljevi fondacije su da: 

– utičemo na pozitivne promijene u društvu uz pomoć fudbala

– uz pomoć fudbala edukujemo djecu i omladinu

– koristeći fudbal kao sredstvo jačamo društvo i poboljšamo uslove života djece i

omladine

– razvijamo i unapredjujemo rodnu,rasnu i svaku drugu ravnopravnost u fudbalu

–   razvijamo   dječiji   i   omladinski fudbal     (muški   i   ženski)   i   utičemo   na   njegovo

omasovljavanje u skladu sa preporukama FIFA

– utičemo na poboljšanju komunikaciju, donošenje odluka i mirno rješavanje konflikta kod

djece i omladine

– radimo na poboljšanju statusa ženske populacije i njenog učešća u fudbalu kroz razvoj

ženskog fudbala kao i poboljšan medjurodni odnos izmedju muške i ženske populacije

kroz fudbalske aktivnosti.

– utičemo na poboljšano razumjevanje ferpleja i gradjanske i društvene odgovornosti

djece i omladine

– utičemo na pozitivan razvoj djece i stvaranje želje da budu pravi primjer svojim

vršnjacima

– utičemo na pozitvan razvoj djece i njihovo prihvatanje različitosti bilo koje vrste (rasnih,

starosnih, rodnih, zdrastvenih) kod drugih na pozitivan i pravilan način.

– razvoj fudbala kao sporta kod djece i omladine

– pravilan razvoj djece i omladine kroz sportske aktivnosti

2

 

Djelatnosti  fondacije  su: 

 1. Saradnja sa Fudbalskih Savezima, Fudbalskim klubovima i Školama

(akademijama) fudbala u regionu

 1. Saradnja i udruživanje sa lokalnih, regionalnim i medjunarodnim udruženjima i

organizacijama koje se bave sličnom ili istom tematikom

 1. Saradnja sa državnim organima kao što su Ministarstva Prosvjete, Ministarstva

Sporta kao i Osnovnim i Srednjim Školama i Univerzitetima.

 1. Saradnja sa gradskim vlastima u razvoju fudbala
 2. Organizacija radnih sastanaka, predavanja, prezentacija i radionica
 3. Rad sa djecom i omladinom
 4. Organizacija sportskih takmičenja raznih karaktera (manifestacije, turniri,

fudbalska prvenstva, druženja)

 1. Štampanje i izdavanje pisanih, audio i video materijala
 2. Edukacija sportskih i prosvjetnih radnika (treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja)
 3. Organizacija „FOOTBALL3“ takmičenja i njihova promocija u regionu.
 4. Promocija FIFA programa – FAIRPLAY
 5. Saradnja sa svima koje žele da podrže program i rad Udruženja
 6. Organizovanje fudbalskih turnira za djecu i omladinu (muške i ženske)
 7. Promocija fudbalskih aktivnosti i turnira
 8. Borba protiv rasizma i diskriminacije bilo koje vrste u fudbalu
 9. Organizacija fudbalskih kampova i akademija fudbala
 10. Rad sa djecom kroz škole i akademije fudbala i podrška talentima bez uslova za

bavljenje fudbalom

 1. Saradnja sa donatorskim organizacijama i sponzorima naših aktivnosti
 2. Ekonomske aktivnosti, donatorske vecere i ostali načini skupljanja finansijskih

sredstava potrebnih za rad i ostvarivanja ciljeva Udruženja.

 1. Rad na unapredjivanju omladinskog i posebno ženskog fudbala
 2. Unapredjivanje i izgradnja nedostajuće fudbalske infrasktrukture
 3. Podsticanje razvoja fudbala, posebno kod djece i mladih;
 4. ObezbjeĎivanje uslova za trening i takmičenje djece i omladine, kao i drugih

sportskih aktivnosti koje su u funkciji unaprjeĎivanja psihofizičkih sposobnosti i

prevencije sociopatoloških pojava kod djece i mladih;

 1. VoĎenje posebne brige o vrhunskim fudbalskim talentima;
 2. Podsticanje fudbalskih aktivnosti lica sa invaliditetom;
 3. Stvaranje uslova za sprovoĎenje vannastavnih fudbalskih aktivnosti učenika i

studenata

 1. Podsticanje istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u

fudbalu;

3

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 8

Organi     fondacije     su     Upravni odbor i lice ovlašćeno za zastupanje (Presjednik

Upravnog Odbora)

UPRAVNI ODBOR

Član  9

Upravni odbor je  najviši organ upravljanja fondacije.

Upravni odbor ima  3 člana.

Članove Upravnog odbora imenuje  osnivač fondacije, koji je i član Upravnog Odbora..

Upravni odbor ima predsjednika koji rukovodi radom odbora i on je lice ovlašćeno za

zastupanje Fondacije.

Predsjednika Upravnog odbora imenuje Upravni Odbor.

Akte Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 10

Mandat članova Upravnog odbora je  4  godine, a može prestati prije utvrĎenog vremena

u sljedećim slučajevima:

postupanja suprotno aktima Fondacije.

Član 11

Ovlašćenja  Upravnog odbora:

organa fondacije;

4

SAZIVANJE UPRAVNOG ODBORA

Član 12

Upravni odbor se saziva na inicijativu osnivača ili na inicijativu najmanje jednog člana

Upravnog odbora, pisanim  pozivom sa naznačenjem vremena i mjesta održavanja i

predlogom njenog dnevnog reda, najmanje 7  dana prije održavanja.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi,

predlozi odluka i dr.)

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 13

Upravni odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje većina članova Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova.

ZAPISNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

Član 14

Na svakoj sjednici Upravnog odbora vodi se zapisnik o radu Upravnog odbora.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Upravnog odbora,  a naročito:

–     mjesto i dan održavanja

–     dnevni red

–    imena prisutnih članova Upravnog odbora

–    lično ime predsjedavajućeg

–     lično ime zapisničara

–     tok rada,  a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u

raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

–     rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–     konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–     izdvojeno mišljenje članova

–     vrijeme završetka

Član 15

Svaka odluka  Upravnog odbora se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilaže spisak učesnika i dokazi o sazivanju sjednice Upravnog odbora.

Član 16

Zapisnik potpisuje predsjednik Upravnog odbora i zapisničar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjednik Upravnog odbora i zapisničar

stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

5

 

LICE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE 

( Presjednik)

Član 17

Lice ovlašćeno za zastupanje fondacije je Presjednik Upravnog Odbora.

OVLAŠĆENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 18

Ovlašćenja lica ovlašćenog za zastupanje su:

fondacije;

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

Član 19

Lice ovlašćeno za zastupanje može biti razriješeno svoje dužnosti u sledećim

slučajevima:

 1. Na lični zahtjev;
 2. Zbog nemogućnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog

djelokruga.

 1. Ukoliko ne rukovodi radom Fondacije u skladu sa njenim ciljevima i djelatnostima

Član 20

Odluku o razrješenju dužnosti lica ovlašćenog za zastupanje donosi Upravni odbor

većinom glasova prisutnih članova.

Član 21

Fondacija  se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u

zemlji i inostranstvu.

6

 

FINANSIRANJE

Član 22

Fondacija    stiče    imovinu    od    člаnаrine,    dobrovoljnih    prilogа,    poklonа,    donacija,

zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i

nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

.                                OBAVLJANJE PRIVREDNE  DJELATNOSTI

Član 23

Fondacija stiče imovinu i po osnovu obavljanja privrednih djelatnosti a to su:

93.19 Ostale sportske djelatnosti

Što obuhvata (izmedju ostalog) i:

1) Organizacija fudbalskih takmičenja (turnira, kupova, liga)

2) Organizacija fudbalskih kampova i priprema za fudabelere

3) Aktivnosti producenata ili promotera sportskih dogaĎaja

4) Aktivnosti  sportskih liga i njihovih  nadzornih organa

5) Aktivnosti povezane sa promocijom sportskih dogaĎaja

POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Član 24

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta moze pokrenuti osnivac

fondacije.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Upravni odbor  dvotrećinskom većinom

glasova prisutnih članova fondacije.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada fondacije može pokrenuti osnivač.

O prestanku rada fondacije odlučuje Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova

prisutnih članova udruženja .

Član 26

U slučaju prestanka rada  fondacije, odluku o raspolaganju imovinom donosi osnivač

fondacije.

7

 

Član 27

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati

odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 28

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije.

U   Herceg Novom,

Dana, 16.02.2017

Predsjednik Upravnog odbora

Boro Lučić

s.r

8